2023 

Łódź z Lampedusy / Boat from Lampedusa

17 osób (kobieta z noworodkiem i 15 mężczyzn) przepłynęło w tej drewnianej łodzi Morze Śródziemne z Afryki na Lampedusę. W 2022 roku, dzięki staraniom Fundacji Signum, w porozumieniu z władzami wyspy i urzędnikami Adm dell’Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia, przy wsparciu europosła Pietro Bartolo, który przez wiele lat był lekarzem w przychodni na Lampedusie, łódź została przekazana do kolekcji Fundacji Signum i ma w niej status mobilnego pomnika uchodźców. 

17 people (a woman with a newborn baby and 15 men) crossed the Mediterranean from Africa to Lampedusa in this wooden boat. In 2022, thanks to the efforts of Signum Foundation, in agreement with the island’s authorities and officials of the Adm dell’Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia, with the support of MEP Pietro Bartolo, who was a doctor at the Lampedusa clinic for many years, the boat was donated to the Signum Foundation’s collection and has the status of a mobile refugee monument there.

https://tinyurl.com/4ta8t6va 


2022

Przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie / Against Russian Aggression in Ukraine

17 maja 2022 założyłem stronę internetową pod nazwą 24.02.2022. Przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie. Publikuję na niej zdjęcia, grafiki i reprodukcje prac różnych autorów. Będę to robił do końca wojny. Po wojnie chciałbym przekazać tę stronę ze wszystkimi zamieszczonymi na niej reprodukcjami w darze do jednego z ukraińskich muzeów sztuki współczesnej. 


May 17, 2022 I set up a website under the name 24/02/2022. Against Russian Aggression in Ukraine. I am publishing photos, graphics and reproductions of works by various authors on it. I will continue to do so until the end of the war. After the war, I would like to donate this website with all reproductions to one of the Ukrainian museums of contemporary art. 


https://www.24-02-2022.pl/

LIST DO PUTINA / ЛИСТ ДО ПУТІНА / LETTER TO PUTIN

Słowa i obrazy to też jest broń – broń dla bezbronnych, którą można walczyć z Putinem. Chciałbym, aby ten list pocieszył uchodźców z Ukrainy i jej bohaterskich obrońców. Chwała Ukrainie!

Слова й образи – це також зброя, зброя для беззахисних, якою можна воювати з Путіним. Мені хотілося б, щоб цей лист утішив біженців із України та її героїчних захисників. Слава Україні!

Words and images are also weapons that can be deployed by the defenseless against Putin. I want this letter to give a boost to the refugees and the heroic defenders of Ukraine. Glory to Ukraine!

https://tinyurl.com/5n7v2bab

2021 

Zdziwienie / Astonishment

Prezentacja online artystów z Uniwersytetu im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z udziałem artystów i naukowców z Uniwersytetu Alabamy i Uniwersytetu Harvarda.

An online presentation of artists from Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznan with the participation of artists and scholars from the University of Alabama and Harvard University.

https://tinyurl.com/2x3t5m3v

2021 

Kilka rysunków z czasu pandemii (2020–2021) / A few drawings from the time of the pandemic (2020–2021)

Pandemia Covid-19 poddała nas trudnej próbie. Zachwiała poczuciem bezpieczeństwa i zmąciła radość życia. Niektórym przerwała życie lub zabrała bliskich. Kiedy to się zaczęło, skupiłem się jeszcze bardziej na pracy. Do tej pory nie pokazywałem jej rezultatów, bo galerie były zamknięte albo dostęp do nich został obłożony restrykcjami sanitarnymi, a wystawy pod presją takich restrykcji i bez publiczności nie mają sensu. Cieszę się, że w końcu mogę pokazać chociaż kilka rysunków, a do tego w niezwykłym miejscu, którym jest Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. (...) Kiedyś, pisząc o twórczości Zofii Kulik, stwierdziłem, że sztuka jest bronią bezbronnych (dla odbiorców sztuki i artystów). Sztuka, muzyka i literatura pomagają znosić dolegliwości egzystencji. Ale różne sytuacje życiowe w przeszłości i teraźniejszości uświadomiły mi, że nie doświadczamy ich równo z innymi. Są grupy zawodowe, których praca nie tylko, że nie chroni, lecz jeszcze wystawia je na ryzyko nieporównywalnie większe od ryzyka, jakim jest np. malowanie obrazów. Chciałbym dedykować moją wystawę pracownikom służby zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, choć wiem, że jej nie zobaczą, bo w tej chwili nie mają czasu na takie rzeczy” (fragment wstępu do katalogu).

The Covid-19 pandemic has put us to a difficult test. It has shaken our sense of security and blighted the joy of life. For some, it interrupted their lives or took away loved ones. When it started, I focused even more on my work. Until now, I hadnt shown the results of it because galleries were closed or access to them had been placed under sanitary restrictions, and exhibitions under the pressure of such restrictions and without an audience make no sense. I am happy to finally be able to show at least a few drawings, and to do so in the extraordinary place that is the Museum of Writing and Printing in Grębocin. (...) Once, when writing about Zofia Kuliks work, I stated that art is a weapon of the defenceless (for art recipients and artists). Art, music and literature help to bear the ailments of existence. But various life situations in the past and present have made me realise that we do not experience them equally with others. There are occupational groups whose work not only fails to protect them, but exposes them to risks that are incomparably greater than those of, for example, painting pictures. I would like to dedicate my exhibition to health care workers, doctors, nurses and paramedics, although I know that they will not see it because they do not have time for such things at the moment (excerpt from the catalogue introduction). 

https://tinyurl.com/4zu5c342

2021

Dawid. Fotograficzne wspomnienia o Dawidzie Marszewskim (1991–2020) / Dawid. Photographic Memories of Dawid Marszewski (19912020)


„Fotograficzne wspomnienia o Dawidzie zebrane przeze mnie w tym albumie pochodzą z prywatnych zbiorów. Mają status osobistych wspomnień, a ich wybór został dokonany subiektywnie. Album składa się z fotografii, które przedstawiają Dawida takiego, jakim go znało środowisko naszej uczelni, i jest adresowany przede wszystkim do tego środowiska. Do przyjaciół i znajomych. Większość fotografii powstała w trakcie Spotkań Sztuki i Działań Społecznych w Rybojadach i Trzcielu. Każda jest opisana jedynie datą i godziną wykonania, bo album nie służy wspominaniu wydarzeń, w których Dawid brał udział, lecz jego obecności wśród nas. Kolejność chronologiczna kieruje myśli w stronę strumienia czasu, z którego został tak niespodziewanie i absurdalnie wyrwany przez śmierć” (fragment wstępu do albumu).

The photographic memories of David I have collected in this album come from private collections. They have the status of personal memories and their selection has been made subjectively. The album is made up of photographs depicting David as he was known to the community of our university, and is addressed primarily to this community. To friends and acquaintances. Most of the photographs were taken during the Encounters of Art and Social Activities in Rybojady and Trzciel. Each is described only by the date and time it was taken, because the album is not intended to recall events in which Dawid took part, but his presence among us. The chronological order directs our thoughts towards the stream of time from which he was so unexpectedly and absurdly torn by death (excerpt from the albums introduction). 

https://tinyurl.com/7uvskaxr

2019 

Listy o malarstwie Józefa Czapskiego / Józef Czapski’s Letters on Painting

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wydał Listy o malarstwie Józefa Czapskiego. To wybór z listów pisanych przez Czapskiego do mnie. Nasza korespondencja dotyczyła przede wszystkim malarstwa. Zawiera 36 listów Czapskiego i obejmuje okres od 1984 do 1989 roku. Kiedy się rozpoczęła, Czapski miał 88 lat, a ja 30. Pisanie listów przerodziło się w przyjaźń. Czapski dał mi jedną z najważniejszych lekcji miłości do malarstwa i sztuki w ogóle. 

Korzystam z okazji, aby wyrazić podziw dla Erica Karpelesa za jego książkę Prawie nic o Czapskim, historii Polski i malarstwie. 

Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznań has published Józef Czapski’s Letters on Painting. This is a selection of letters written by Czapski to me. Our correspondence mainly concerned painting. It consists of 36 letters from Czapski, and covers the period from 1984 to 1989. When it began, Czapski was 88 years old and I was 30. Exchanging letters turned into friendship. Czapski gave me one of the most important lessons of love for painting and art in general.

https://tinyurl.com/4762wykn

I take this opportunity to express my admiration for Eric Karpeles with his book Almost nothing about Czapski, Polish history, and painting.

https://www.studio12.pl/           

Strona internetowa XII Pracowni Malarstwa, Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Website of the 12 Studio of Painting, Faculty of Painting and Drawing of Magdalena Abakanowicz University of Arts in Poznań.