Nota bio / Bio Note / Nagrody / Awards / Prace w kolekcjach / Works in Collections

Janusz Marciniak urodził się w Poznaniu (1954). Studiował w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (PWSSP), obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz (UAP). W 1982 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Waltosia i Pracowni Rysunku prof. Józefa Fliegera. Od 1983 roku pracuje w macierzystej uczelni. Był asystentem w Pracowni Rysunku prof. Andrzeja Okińczyca, a następnie asystentem i adiunktem w Pracowni Malarstwa prof. Józefa Walczaka. Od 2006 roku prowadzi XII Pracownię Malarstwa. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Autor recenzji w postępowaniach o awans naukowy. Inicjator nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Krzysztofowi Wodiczce i jego promotor (2007). Inicjator i redaktor cyklu publikacji Rozmowy w pracowni (Akademizm, Etyka, Forma, Granice malarstwa), który jest zapisem rozmów pedagogów z Wydziału Malarstwa i Rysunku (2005–2007). Inicjator i redaktor serii Monografie subiektywne (2015). Pełnił różne funkcje, m.in. kierownika Katedry Malarstwa (2006–2009 i 2016–2020). Organizował Szkołę Letnią PWSSP (1991). Jest członkiem Senatu UAP (od 2016). 

W drugiej połowie lat 90. współpracował z prof. Erichem Dauzenrothem (Justus-Liebig-Universität Gießen) i Niemieckim Towarzystwem Korczakowskim (Deutsche Korczak Gesellschaft). W latach 2006–2009 był dyrektorem Fundacji Signum. W ramach współpracy tej fundacji z poznańską ASP organizował Spotkania Sztuki i Działań Społecznych i Warsztaty Radości Życia dla dzieci w Rybojadach i Trzcielu (2007–2017). Pomysłodawca i juror ogólnopolskiego konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

Inicjator i kurator wielu wystaw, m.in.: Dzienniki Józefa Czapskiego (Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1991), Zofia Kulik: broń symboliczna III (Galeria u Jezuitów, 1994), Krzysztof Wodiczko: pojazdy, instrumenty (Fundacja Signum, 2007), Projekcja Poznańska K. Wodiczki (Fundacja Signum, 2008), Gabrielle – wideo K. Wodiczki (Galeria Rotunda, UAP, 2022), Zdziwienie – wystawa on-line artystek, artystów i naukowców z UAP, Uniwersytetu Alabamy i Uniwersytetu Harvarda (2021). Założyciel i kurator Galerii Wystaw Autorskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu (1991). Współorganizator Galerii u Jezuitów (1992). Współtwórca Kolekcji im. Janiny i Józefa Haubenstocków w Muzeum Narodowym w Krakowie (1995–2002). Sekretarz Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) w Poznaniu (1996–1997). Uczestnik spotkań interdyscyplinarnych organizowanych przez Janusza Boguckiego w Warszawie i Laskach w pierwszej połowie lat 90. Autor 54 działań i wystaw indywidualnych oraz uczestnik 66 wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą.

Bio Note

Janusz Marciniak was born in Poznań (1954). He studied at the State Higher School of Fine Arts; now Magdalena Abakanowicz University of the Arts (UAP) in Poznań. In 1982 he graduated cum laude from the Prof. Jacek Waltoś Painting Studio and Prof. Józef Flieger Drawing Studio. He has worked in his Alma Mater since 1983, first as an assistant at Associate Prof. Andrzej Okińczyc Drawing Studio, then as an assistant and adjunct in the Prof. Józef Walczak Painting Studio. Since 2006 he has run Painting Studio 12. In 2011 he was granted the title of Professor of visual arts. Promoter of many bachelor’s, master’s and doctoral theses. Author of reviews in proceedings for academic promotion. Initiator of awarding the title of doctor honoris causa of the Academy of Fine Arts in Poznań to Krzysztof Wodiczko and his promoter (2007). 

Initiator and editor of the cycle of publications Conversations in the Studio (Academicism, Ethics, Form, Borders of Painting), which is a record of conversations of teachers from the Faculty of Painting and Drawing (2005–2007). Initiator and editor of the cycle of Subjective Monographs (2015). He performed various functions, including Head of the Department of Painting (2006–2009 and 2016–2020). He organized the Summer School of PWSSP (1991). He is a member of the UAP Senate (since 2016).

In the second half of the 1990s he collaborated with the German Korczak Society (Deutsche Korczak Gesellschaft) and Prof. Erich Dauzenroth (Justus-Liebig-Universität Gießen). From 2006 to 2009 he was a director of the Signum Foundation. As part of the cooperation of this foundation with the Academy of Fine Arts in Poznań, he organized the Encounters of Art and Social Activities, and the Joy of Life Workshops for children in Rybojady and Trzciel (2007–2017). Originator and juror of the nationwide competition New Painting / New Look.

An initiator and curator of exhibitions, e.g. Józef Czapski’s Diaries (National Museum in Poznań, 1991), Zofia Kulik: Symbolic Weapon III (Jesuits’ Gallery, 1994), Krzysztof Wodiczko: Vehicles, Instruments (Signum Foundation, 2007), Wodiczko’s Poznań Projection (Signum Foundation, 2008), Gabrielle – video by K. Wodiczko (Rotunda Gallery, UAP, 2022), Astonishment – an online exhibition of artists and scholars from UAP, the University of Alabama and Harvard University (2021). An initiator and curator of the Gallery of Authors’ Exhibitions at the National Museum in Poznań (1991). A co-organizer of the Jesuits’ Gallery (1992). A co-creator of the Janina and Józef Haubenstock Collection in the National Museum in Kraków (1995–2002). A secretary of the Board of the Poznań District of the Association of Polish Artists and Designers (1996–1997). Participant of interdisciplinary meetings organized by Janusz Bogucki in Warszawa and Laski in the first half of the 90s. Author of 54 activities and indyvidual exhibitions, and participant in 66 group exhibitions in Poland and abroad.

Nagrody

Stypendium Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne w Paryżu (1989), druga nagroda za rysunek w Konkursie Rysunkowym im. Jana Wronieckiego, Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) w Poznaniu (1989), rezydencja artystyczna z poetą Ryszardem Krynickim w Rudolf Steiner Schule w Hamburgu (1990), wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (PTWK) za album Józef Czapski – podziemna korona (1993), Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków (1994), stypendium Instytutu Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (1996), artysta wizytujący w Collegium Johanneum w Loburgu k. Münster (1997), wyróżnienie PTWK za książkę Co Żydzi zrobili? (2002), Grand Prix (za plakat) i wyróżnienie (za plakat) w ogólnopolskim Konkursie „Czyste powietrze – przyjazne środowisko” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu (2002), Grand Prix (za plakat) i wyróżnienie (za fotografię) w ogólnopolskim Konkursie „Czysta ziemia – chrońmy ją” zorganizowanym przez WFOŚiGW (2003), nagroda w formie realizacji projektu w międzynarodowym konkursie na projekt pocztówki z okazji 40. rocznicy powstania stowarzyszenia ICOGRADA (2003), nagroda główna (za plakat) w Konkursie „Wielkopolska” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (2003), Grand Award European Association for Jewish Culture (2004), stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004), Grand Award European Association for Jewish Culture (2006), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009), finalista międzynarodowego konkursu na pomnik Holocaustu w Atlantic City (2010), stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), wyróżnienie w 5. Międzynarodowym Konkursie Rysunku zorganizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta i Muzeum Architektury we Wrocławiu (2012), Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014), honorowe członkostwo Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej (2019), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2019), Medal 100-lecia UAP (2019).

Awards

The scholarship from Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne in Paris (1989). Second prize for drawing in the Jan Wroniecki Drawing Competition, Art Exhibition Office (BWA) in Poznań (1989), an artistic residency with poet Ryszard Krynicki at the Rudolf Steiner Schule in Hamburg (1990), the Polish Book Publishers Association (PTWK) distinction for the album Józef Czapski – podziemna korona (1993), (Józef Czapski – Underground Crown), Golden Badge of the Association of Polish Artists and Designers (1994), scholarship of the Institute of Christian Culture at the John Paul II Foundation in Rome (1996), a visiting artist at the Collegium Johanneum in Loburg near Münster (1997), PTWK distinction for the book Co Żydzi zrobili? (2002), (What Did the Jews Do?), Grand Prix (for the poster) and distinction (for the poster) in the national competition “Clean Air – Friendly Environment”, Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management (WFOŚiGW) in Poznań (2002), Grand Prix (for a poster) and a distinction (for a photograph) in the national competition “Clean Earth – Let’s Protect It” organized by WFOŚiGW (2003), award (in the form of project implementation) in the international competition for a postcard design on the occasion of the 40th anniversary of the establishment of the ICOGRADA Association (2003), main prize (for a poster) in the “Wielkopolska” Competition organized by the Marshal Office of the Wielkopolska Region (2003), Ministry of Culture and Heritage scholarship (2004), Grand Award of the European Association for Jewish Culture (2004), Grand Award of the European Association for Jewish Culture (2006), Commission for National Education Medal (2009), finalist of the international competition for the Holocaust memorial in Atlantic City (2010), Ministry of Culture and National Heritage scholarship (2011), distinction in the 5th International Drawing Competition organized by the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design and the Museum of Architecture in Wrocław (2012), Bronze Medal, “Gloria Artis for Merit to Culture” (2014), honorary membership of the Society of Lovers of the City of Skoki and the Skoki Region (2019), The Long Service Medal (2019), Medal of the 100th anniversary of the Magdalena Abakanowicz University of the Arts (2019).

Prace w kolekcjach

Prace Janusza Marciniaka znajdują się w zbiorach Fundacji Signum, Gerhard Richter Archiv - Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i kolekcjach prywatnych.

Works in Collections

His works can be found in the collections of the Signum Foundation, the Gerhard Richter Archive of the Dresden State Art Collections, the National Museum in Kraków, the National Museum in Poznań, US Holocaust Memorial Museum in Washington, POLIN Museum of the History of Polish Jews and in private collections.

Więcej informacji (działania i wystawy indywidualne, wystawy zbiorowe, bibliografia, etc.) / More information (individual activities and exhibitions, group exhibitions, bibliography, etc.): https://tinyurl.com/2ubw9sp3