News

The website is in the process of being reactivated due to the need to switch to a new template. The visual form of this website is still working and temporary.

Strona internetowa jest w trakcie reaktywacji z powodu konieczności przejścia na nowy szablon. Forma wizualna tej strony  ma jeszcze charakter roboczy i tymczasowy.

2022. I set up a website under the name 24/02/2022. Against Russian Aggression in Ukraine. I would like to successively publish photos, graphics, and reproductions of works by various authors – in parallel to the war in Ukraine, until its end. After the war, I would like to donate the entire website with all reproductions to one of the Ukrainian museums of contemporary art. 

https://www.24-02-2022.pl/

Polish text

Założyłem stronę internetową pod nazwą 24.02.2022. Przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie. Chciałbym sukcesywnie publikować zdjęcia, grafiki i reprodukcje prac różnych autorów – równolegle z wojną na Ukrainie, aż do jej końca. Po wojnie chciałbym przekazać całą stronę ze wszystkimi zamieszczonymi na niej reprodukcjami w darze do jednego z ukraińskich muzeów sztuki współczesnej. 

https://www.24-02-2022.pl/

*

ЛИСТ ДО ПУТІНА / LIST DO PUTINA / LETTER TO PUTIN

Words and images are also weapons that can be deployed by the defenseless against Putin. I want this letter to give a boost to the refugees and the heroic defenders of Ukraine. Glory to Ukraine!

Слова й образи – це також зброя, зброя для беззахисних, якою можна воювати з Путіним. Мені хотілося б, щоб цей лист утішив біженців із України та її героїчних захисників. Слава Україні!

Słowa i obrazy to też jest broń – broń dla bezbronnych, którą można walczyć z Putinem. Chciałbym, aby ten list pocieszył uchodźców z Ukrainy i jej bohaterskich obrońców. Chwała Ukrainie!

Letter to Putin (PDF/Word): https://tinyurl.com/5n7v2bab

Letter to Putin (a photomontage / excerpt from the publication), 2022.

*

2022. On the occasion of International Holocaust Remembrance Day (27 January 2022), the video Gabrielle by Krzysztof Wodiczko will be shown in Rotunda Gallery UAP at Aleje Karola Marcinkowskiego 29.

January 24–28, 2022, from 9.00 a.m. to 8.00 p.m. Due to the Covid-19 pandemic, there will be no opening ceremony of the show. More on: https://uap.edu.pl/2022/01/krzysztof-wodiczko-gabrielle/.

Polish text

2022. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia 2022), w Galerii Rotunda UAP przy Alejach Karola Marcinkowskiego 29, zostanie pokazane wideo Gabrielle Krzysztofa Wodiczki. 

24–28 stycznia 2022, od godz. 9.00 do 20.00. Z powodu pandemii Covid-19 nie będzie uroczystego otwarcia pokazu. Więcej: https://uap.edu.pl/2022/01/krzysztof-wodiczko-gabrielle/.

*

2021. I invite you to the opening of my exhibition Some drawings from the time of pandemic (2020–2021) at the Museum of Writing and Printing in Grębocin on June 10, 2021, at 1 p.m. The exhibition will last until June 30, 2021. Link to the catalog: https://tinyurl.com/katalogjm.

Polish text

2021. Zapraszam na otwarcie mojej wystawy Kilka rysunków z czasu pandemii (2020–2021) w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie 10 czerwca 2021 o godz. 13.00. Wystawa potrwa do 30 czerwca 2021. Link do katalogu: https://tinyurl.com/katalogjm.

Balloon, 2021.

*

2021. Astonishment, an online presentation of artists from Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznan with the participation of artists and scholars from the University of Alabama and Harvard University. Link to the presentation: https://drive.google.com/drive/folders/16yNC4pR309m3WNj3ZxW1kdHbruXPWBhw.

Polish text

2021. Zdziwienie, prezentacja online artystów z Uniwersytetu im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z udziałem artystów i naukowców z Uniwersytetu Alabamy i Uniwersytetu Harvarda. Link do przezentacji: https://drive.google.com/drive/folders/16yNC4pR309m3WNj3ZxW1kdHbruXPWBhw.

Astonishment...pdf

*

2020. Thanks to the University of the Arts in Poznań, I was able to complete the project of the publication Krzysztof Wodiczko. The Poznań Projection. This publication documents the genesis and problems of the work that was realized by Wodiczko in 2008 in Poznań. It is the first and so far the only publication on this subject, so it offers new and unique source material for research on the artist's oeuvre.

Download the e-book (PDF): https://drive.google.com/drive/folders/1ypEH6KwlkJppAEuXNipzpw2pMjpYD8qF?usp=sharing.

Polish text

2020. Dzięki Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu mogłem zrealizować projekt publikacji Krzysztof Wodiczko. Projekcja Poznańska. Publikacja przedstawia genezę i problematykę dzieła, które zostało zrealizowane przez Wodiczkę w 2008 roku w Poznaniu. Jest pierwszą i, jak do tej pory, jedyną publikacją na ten temat, a więc ma źródłowy charakter dla badań nad twórczością tego artysty.

E-book (PDF) do pobrania: https://drive.google.com/drive/folders/1ypEH6KwlkJppAEuXNipzpw2pMjpYD8qF?usp=sharing.

malarstwo_o_malarstwie.pdf

*

2019. The University of the Arts in Poznań has published Józef Czapski's Letters on Painting. This is a selection of letters written by Czapski to me. Our correspondence mainly concerned painting. It consists of 36 letters from Czapski, and covers the period from 1984 to 1989. When it began, Czapski was 88 years old and I was 30. Exchanging letters turned into friendship. Czapski gave me one of the most important lessons of love for painting and art in general.

Download the e-book (PDF): https://drive.google.com/drive/folders/16A_uw_ZzmQIOLRgme7No7DMUCnJRYddw?usp=sharing.

I take this opportunity to express my admiration for Eric Karpeles with his book Almost nothing about Czapski, Polish history, and painting.

Polish text

2019. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu wydał Listy o malarstwie Józefa Czapskiego. To wybór z listów pisanych przez Czapskiego do mnie. Nasza korespondencja dotyczyła przede wszystkim malarstwa. Zawiera 36 listów Czapskiego i obejmuje okres od 1984 do 1989 roku. Kiedy się rozpoczęła, Czapski miał 88 lat, a ja 30. Pisanie listów przerodziło się w przyjaźń. Czapski dał mi jedną z najważniejszych lekcji miłości do malarstwa i sztuki w ogóle. 

E-book (PDF) do pobrania: https://drive.google.com/drive/folders/16A_uw_ZzmQIOLRgme7No7DMUCnJRYddw?usp=sharing.

Korzystam z okazji, aby wyrazić podziw dla Erica Karpelesa za jego książkę Prawie nic o Czapskim, historii Polski i malarstwie. 

jozef czapski listy o malarstwie.pdf

*

The unveiling ceremony for the memorial of the Jewish cemetery in Skoki, 17/09/2018. Skoki is a town in Poland, Greater Poland Voivodeship, Wągrowiec County. It is located about 40 km north of Poznań. On this occasion, the Signum Foundation issued the publication “POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY CMENTARZ ŻYDOWSKI W SKOKACH / A JEWISH CEMETERY MEMORIAL IN SKOKI”.

“The Star of David set in concrete and filled with stones is a symbol of remembrance of the people buried in this cemetery. The memorial has a simple form. The inscriptions indicate its religious and educational function. I would like it to have a positive impact on the visitors to the cemetery, who will be made aware that a burial place is sacred for the followers of Judaism. The memorial stresses the commemorative character of the place and the significance of memory for the retention of the bond between the living and the dead.” More on: Memorial in Skoki.

Polish text

Uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu żydowskim w Skokach, 17.09.2018. Z tej okazji Fundacja Signum wydała publikację „POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY CMENTARZ ŻYDOWSKI W SKOKACH / A JEWISH CEMETERY MEMORIAL IN SKOKI”. 

„Betonowa gwiazda Dawida wypełniona kamieniami to symbol pamięci o ludziach pochowanych na tym cmentarzu. Pomnik ma prostą formę. Treść napisów wskazuje na jego funkcję religijną i edukacyjną. Chciałbym, aby miał dobry wpływ na myśli ludzi odwiedzających cmentarz oraz uzmysławiał im, że dla wyznawców judaizmu cmentarz jest miejscem świętym. Pomnik podkreśla memoratywny charakter tego miejsca i znaczenie pamięci dla zachowania więzi między żywymi i zmarłymi”. Więcej na: Memorial in Skoki.

The memorial commemorates the Jewish cemetery in Skoki, 2018.


The unveiling ceremony for the memorial of the Jewish cemetery, 17/09/2018.

*

Pavement of Memory, an installation at the Jewish Cemetery in Poznań, 2018. More on: Pavement on Memory.

Polish text

Bruk pamięci, instalacja na cmentarzu żydowskim w Poznaniu, 2018. Więcej na: Pavement on Memory.

*

Janusz Marciniak. Text. The Subjective Monograph, in Polish and English versions, is available on https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing.

Polish text

Janusz Marciniak. Tekst. Monografia subiektywna, wydana w wersji polskiej i angielskiej, jest dostępna na https://drive.google.com/drive/folders/1MPqYJknLKRTc9SExOOowdFcAiX9syx4T?usp=sharing.

J. Marciniak. Tekst. Monografia subiektywna.pdf