Triangle Fire Memorial

Design of the Memorial for Victims of a Fire in the Triangle Shirtwaist Company, 2013

Unrealized design of the memorial for victims of a fire in the Triangle Shirtwaist Company, 2013. Competition organizer: Remember the Triangle Fire Coalition.

Memorial location: a façade of the building where the fire took place. The Brown Building (formerly the Asch Building) 23-29 Washington Place, New York.

BLUING OF MEMORY

The bluing of metal is caused by excessive heat. This phenomenon (described by physical chemistry and engineering as the passivation process) can be a metaphor of fire and at the same time of hardening memory. Bluing is a visual and poetic symbol of fire and also of the retentive memory. The names of the 146 victims are arranged in symbolic flames engulfing the building. The oxidized steel plates with the names (a relief) are suspended in the plane of the façade on rails or hooks to allow easy assembly and disassembly (a competition requirement). The plate does not affect the form of the building. It fits in the façade and integrates with it, emphasizing that this building is a memorial.

THE TEXT ON THE PLATE

A fire of this Triangle Shirtwaist Company building on March 25, 1911, claimed the lives of 146 people, most of them girls and women. This fire gave rise to a struggle for workers' rights and social justice. “Mourn the dead, but fight like hell for the living” (Mary Harris Jones).

Polish text

Projekt pomnika ofiar pożaru Triangle Shirtwaist Company

Niezrealizowany projekt pomnika ofiar pożaru Triangle Shirtwaist Company, 2013. Organizator konkursu: Remember the Triangle Fire Coalition. Lokalizacja pomnika: fasada budynku, w którym pożar miał miejsce. Brown Building (dawniej Asch Building) przy Washington Place 23-29 w Nowym Jorku.

UBŁĘKITNIENIE PAMIĘCI

Kolorowanie metalu jest spowodowane nadmiernym ogrzewaniem. To zjawisko (opisane przez chemię fizyczną i nauki techniczne jako pasywacja i oksydowanie) może być metaforą pożaru i jednocześnie hartowania pamięci. Oksydowanie jest wizualnym, poetyckim symbolem działania ognia i także utrwalania pamięci. Nazwiska 146 ofiar ułożone w symboliczne płomienie obejmujące budynek. Oksydowane, stalowe płyty z nazwiskami (relief) zawieszone w płaszczyźnie fasady na szynach lub hakach, które umożliwią łatwy montaż i demontaż (wymóg konkursowy). Płyty nie naruszają formy budynku. Wpisują się w fasadę i integrują z nią, podkreślając to, że budynek jest pomnikiem.

TEKST NA PŁYCIE

W pożarze budynku Triangle Shirtwaist Company, 25 marca 1911, zginęło 146 osób, w większości dziewczyn i kobiet. Pożar dał początek walce o prawa robotników i sprawiedliwość socjalną. „Opłakuj śmierć, ale jednocześnie walcz z całych sił o życie” (Mary Harris Jones).