MECW

One of the studies of the Monument to the End of the Cold War (MECW), 2012.

Unrealized design of the Cold War Victory Monument, 2012. Competition organizer: Committee for Tacit History. Memorial location: New York.

NAME

I would suggest a small but significant change of the name of the monument. The name the Monument to the End of the Cold War (or the Monument to Pacifism and the End of the Cold War) seems more appropriate then Monument to Cold War Victory (this name is ambiguous). It is both pacifism and anti-war movements that arose in response to the Cold War that this monument should commemorate.

FORM

The monument has the form of a concrete bunker and a symbolic tomb of war. The project can be “applied” almost anywhere. The more it will not “fit in” to a place, the better, because this monument, like war, should be an aesthetic rape of the environment. The holes in the body of the monument are a symbolic negation of the function of the bunker. Inside the memorial there will be a place for multimedia activities.

HISTORICAL CONTEXT

The Cold War was an extension of World War II. In 1945 began an arms race, a monstrous development of the defense industry. In 1989 the Cold War is over, but the rhetoric and the cold-war practices, the production of weapons and military rivalry are far from over. There are also bunkers and shelters that are now souvenirs of the absurdity of war and a silent mark of caution before war. Some of them have found a new use. For example, an old railway tunnel between Sonderborg and Momark in Denmark, which was closed in 1960, then rebuilt into a nuclear shelter, is now used for artistic purposes.

PROTEST

The project of the monument ideologically refers to the concept of the World Institute for the Abolition of War by Krzysztof Wodiczko. It is a form of protest against war in general. I think about an active and interactive monument. The monument can be an institution that opposes wars and builds an anti-war awareness. One of the goals of this institution would be the ongoing monitoring of the current military conflicts in the world, dissemination of information about human rights violations and abuses of state sovereignty. The interactivity of the monument would consist in its dissemination of knowledge of the Cold War and its consequences through multimedia. The monument would be a permanent referendum against wars. It would have a designated place – when someone touched it, it would be tantamount to casting a vote against wars. The monument’s website could play the same role; it would be fitted with a counter of hits and provide educational material and information about wars and anti-war activities. The memorial, thanks to the website, would also function as avirtual monument that “travels” around the world. The “wandering” monument may be accompanied by a “wandering” seminar for peace movement activists, scholars and artists devoted to anti-war issues from a local perspective. The monument could also be a therapeutic tool for victims of wars.

KITTY

The monument will be pet-friendly, especially for cats because the cat was a victim and a symbol of the callousness and stupidity of the regime during the Cold War. “Acoustic Kitty was a CIA project launched by the Directorate of Science & Technology in the 1960s attempting to use cats in spy missions, intended to spy on the Kremlin and Soviet embassies, recording the links between the buildings in the area. A battery and a microphone were implanted into a cat and an antenna into its tail. This would allow the cats to innocuously record and transmit sound from its surroundings. Due to problems with distraction, the cat's sense of hunger had to be addressed in another operation. Surgical and training expenses are thought to have amounted to over $20 million. The first cat mission was eavesdropping on two men in a park outside the Soviet compound on Wisconsin Avenue in Washington, D.C. The cat was released nearby, but was hit and killed by a taxi almost immediately. Subsequent tests also failed. Shortly thereafter the project was considered a failure and declared to be a total loss. The project was cancelled in 1967.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_Kitty)

The Potsdam Conference, 1945.

Atomic bombing of Nagasaki, 1945.

The inside of H-bomb steel shelter, 1955.

A 1950s Cold War bunker in the Scottish countryside.

The Diefenbunker, Canada's Cold War Museum.

The fall of the Berlin Wall, 1989.

The project in progress. The monument as a symbolic bunker and a tomb (a multimedia projection in the inside of the monument). 2012.

Homage to Acoustic Kitty on the monument.

The 1st version, 2012.

The 1st version (side).

The 2nd version, 2012.

The 2nd version (side).

Polish text 

Projekt Pomnika Zakończenia Zimnej Wojny

Niezrealizowany projekt pomnika zwycięstwa zimnej wojny, 2012. Organizator konkursu: Committee for Tacit History. Lokalizacja pomnika: Nowy Jork.

NAZWA

Proponuję drobną, lecz istotną zmianę nazwy pomnika. Nazwa „pomnik zakończenia zimnej wojny” (lub „pomnik pacyfizmu i zakończenia zimnej wojny”) wydaje się odpowiedniejsza od nazwy „pomnik zwycięstwa zimnej wojny” (ta nazwa jest dwuznaczna). Pacyfizm i ruchy antywojenne, które powstały w reakcji na zimną wojnę, powinny zostać upamiętnione w tym pomniku.

FORMA

Pomnik ma formę betonowego bunkra i symbolicznego grobowca wojny. Projekt można „zaaplikować” prawie w każdym miejscu. Im bardziej nie będzie „pasował” do miejsca, tym lepiej, ponieważ ten pomnik powinien być, jak wojna, gwałtem estetycznym na otoczeniu. Otwory w bryle pomnika są symbolicznym zanegowaniem funkcji bunkra. We wnętrzu pomnika będzie miejsce na działania multimedialne.

KONTEKST HISTORYCZNY

Zimna wojna była przedłużeniem II wojny światowej. W 1945 roku rozpoczął się wyścig zbrojeń i monstrualny rozwój przemysłu zbrojeniowego. W 1989 roku zimna wojna skończyła się, ale retoryka i praktyki zimno-wojenne, produkcja broni i rywalizacja militarna nie. Zostały też bunkry i schrony, które są dziś pamiątkami absurdu wojny i niemymi przestrogami przed nią. Niektóre z nich znalazły nowe zastosowanie. Na przykład stary tunel kolejowy między Sonderborg i Momark w Danii, który został zamknięty w 1960 roku, a następnie przebudowany na schron atomowy, teraz jest wykorzystywany do celów artystycznych.

PROTEST

Projekt pomnika nawiązuje ideowo do koncepcji World Institute for the Abolition of War Krzysztofa Wodiczki. Jest formą protestu przeciw wojnie w ogóle. Myślę o pomniku aktywnym i interaktywnym. Pomnik może być instytucją, która sprzeciwia się wojnom i buduje antywojenną świadomość. Jednym z celów tej instytucji mogłoby być monitorowanie aktualnie trwających konfliktów wojennych na świecie, nagłośnianie przypadków łamania praw człowieka i naruszania suwerenności państwowej. Interaktywność pomnika polegałaby na przekazywaniu – w formie multimedialnej – wiedzy o zimnej wojnie i jej konsekwencjach. Pomnik byłby permanentnym referendum przeciw wojnom. Posiadałby oznaczone miejsce, którego dotknięcie byłoby jednoznaczne z oddaniem głosu sprzeciwu. Tę samą rolę mogłaby pełnić strona internetowa pomnika z licznikiem głosów i materiałem edukacyjnym oraz informacją o toczących działaniach wojennych i antywojennych. Dzięki stronie internetowej pomnik stałby się również wirtualnym monumentem, który „wędruje” po świecie. „Wędrującemu” monumentowi może towarzyszyć „wędrujące” seminarium dla aktywistów ruchów pokojowych, naukowców i artystów poświęcone problematyce antywojennej z perspektywy lokalnej. Pomnik mógłby być również narzędziem terapeutycznym dla ofiar wojen.

KOTEK

Pomnik będzie przyjazny dla zwierząt, a zwłaszcza dla kotów, ponieważ kot stał się ofiarą i symbolem bezduszności i głupoty władzy czasów zimnej wojny. „Akustyczny kotek (Acoustic Kitty) – to kryptonim projektu prowadzonego w latach 60. przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Jego celem było zbadanie przydatności kota domowego jako narzędzia podsłuchowego w misjach wywiadowczych. W ramach projektu, dokonano próby implantacji w ciele zwierzęcia mikrofonu i źródła zasilania oraz umieszczenia anteny w ogonie kota. Całkowite koszty operacji chirurgicznych oraz treningu zwierzęcia zostały oszacowane przez niezależne źródła na ok. 20 milionów dolarów. Pierwszą misją akustycznego kota była retransmisja rozmowy, która miała odbyć się podczas spotkania dwóch mężczyzn przed ambasadą Związku Radzieckiego na Wisconsin Avenue w Waszyngtonie. Wypuszczony w tym celu w pobliżu kot został jednak bardzo szybko potrącony przez taksówkę i zabity. Po tym incydencie projekt został wstrzymany”. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Akustyczny_kotek)