Mandala for the world

Mandala for the world on 18 October 2012, performance, University of the Arts in Poznań.

Mandala for the World on 18 October 2012, a performance in collaboration with students of the University of the Arts in Poznań (Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Natalia Juszkiewicz, Anna Kokocińska, Anna Kołacka, Ewa Lipa, Dawid Marszewski, Monika Skrzypczyk, Anna Sienkiewicz, Piotr Sołoducha and Marta Tomiak), Painting Studio XII, 18/10/2012. The performance has been realised for Channel 2, German public television (ZDF).

The performance has a reference to traditional Buddhist spiritual practice. Buddhism is a philosophy of empathy and compassion – the most important attributes of human sensitivity, a key to understanding the meaning of art and life. True compassion is unconditonal. The same is true of the aesthetic experience, which should be pure and free from profit. In art therefore, the aesthetic meets the ethics. Mandala for the world was put together from recent newspapers. It was both a symbol of the world captured at a specific time and its literal record. Reading the newspapers used in our mandala, we engaged in a dialogue with their articles through deliberate painterly gestures. The colours of paints had a symbolic meaning and were related to the content of articles and photos which were layered by paint. The dialogue between painting and the substance of mandala newspapers was for us and our guests both an aesthetic and ethical experience. Together we made a symbolic transformation of the world and also experienced the joy of joint action. Tradition requires the destruction of a completed mandala to show the impermanence of each existence and to allow positive energy to spread throughout the world.

Polish text

Mandala dla świata

Mandala dla świata w dniu 18 października 2012 roku, performance we współpracy ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Natalia Juszkiewicz, Anna Kokocińska, Anna Kołacka, Ewa Lipa, Dawid Marszewski, Monika Skrzypczyk, Anna Sienkiewicz, Piotr Sołoducha i Marta Tomiak), XII Pracownia Malarstwa, 18.10.2012. Performance został zrealizowany dla drugiego programu niemieckiej telewizji publicznej (ZDF). 

Performance był artystycznym nawiązaniem do tradycyjnej buddyjskiej praktyki duchowej. Buddyzm to filozofia empatii i współczucia. Empatia i współczucie – najważniejsze atrybuty wrażliwości ludzkiej są kluczem do zrozumienia sensu sztuki i życia. Prawdziwe współczucie jest bezwarunkowe. Podobnie jest z przeżyciem estetycznym. Powinno być bezinteresowne. W sztuce to, co estetyczne, spotyka się z tym, co etyczne. Mandala dla świata została ułożona ze świeżych gazet. Była symbolem świata uchwyconego w konkretnym czasie i zarazem jego dosłownym opisem. Czytając gazety użyte do naszej mandali, zareagowaliśmy na wydrukowane w nich teksty nieprzypadkowymi gestami malarskimi. Kolory farb miały znaczenie symboliczne i zostały powiązane z treścią artykułów i zdjęć, którą zakryła farba. Malarski dialog z gazetową materią mandali był dla nas i dla obserwujących nas gości doświadczeniem estetyczno-etycznym. Razem dokonaliśmy symbolicznej przemiany świata. Doświadczyliśmy także radości wspólnego działania. Tradycja nakazuje zniszczyć gotową mandalę, aby pokazać nietrwałość każdego istnienia i pozwolić pozytywnej energii rozprzestrzenić się w świecie.