Korczak Memorial

Unrealized design of the Janusz Korczak Memorial, 1997.

Two steel triangles and 201 field rocks. Triangles out of which the Star of David is constructed, symbolise the mutual passing of the seen and unseen, the Earth and sky. The “Earth” triangle with 200 smaller rocks symbolises a group of 200 children together with whom Korczak went to his death in Treblinka. The symbol of Korczak leading the children is a large rock that supports the “Sky”. On this rock or under it, there is a place for information about Korczak and a motto from Songs About the Murdered Jewish Nation by Icchak Kacenelson, where this fragment appears: “They departed together, as did Janusz Korczak and Wilczyńska, sheltering their children, Where even parents would not.”

Polish text

Pomnik Korczaka

Niezrealizowany projekt pomnika Janusza Korczaka, 1997.

Dwa stalowe trójkąty i 201 polnych kamieni. Trójkąty, z których jest zbudowana gwiazda Dawida, symbolizują przenikanie się widzialnego z niewidzialnym, ziemi i nieba. Trójkąt „Ziemia” z 200 kamieniami symbolizuje grupę 200 dzieci, z którą Korczak poszedł na śmierć do Treblinki. Symbolem Korczaka prowadzącego dzieci jest duży kamień, który podpiera trójkąt „Niebo”. Na tym kamieniu lub pod nim jest miejsce na informację o Korczaku i motto zaczerpnięte z Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie Icchaka Kacenelsona: „Odeszli razem, jak Janusz Korczak i jak Wilczyńska, strzegąc swych dzieci, Gdzie by nie chcieli nawet rodzice”.