EASA

Drawing Memorial for Refugees. Work with children and students on the square at Adam Mickiewicz Street in Trzciel. 9th Encounter of Art and Social Activities / Empathy, 27/04-2/05/2017.

In 2012, together with my students and friends, I revived the Encounters of Art and Social Activities (EASA), and the Workshops of the Joy of Life in Trzciel. The information about the idea of the Encounters there is on the subpages Agora and Parade.

In 2013, the theme of the 5th Encounter of Art and Social Activities was memory. We were interested in a wide understanding of memory in the public space of Trzciel. We used the medium of art for aesthetic work with the traces of the past (fortifications, cemetery, synagogue, architectural monuments, memories of inhabitants). We invited children and youth from Trzciel and tried together to deepen our knowledge about the place, where we have been coming for many years. The Workshop of the Joy of Life – Place of birth / Place of residence for children and youth functioned in the context of the problems of memory. The workshop participants in groups led by students went outdoors to paint the past together and talk about it. We noted the importance of the past and its influence on the present. The action was completed by a joint exhibition in Trzciel.

Trzciel is on the former Polish-German border. The past in a specific way impinges on the present. Here, nearly eighty years ago, nature has been subordinated to the military. The river Obra and its backwaters have become part of the so-called Międzyrzecz Fortified Zone (MFZ) – the eastern border protection system that the Germans created in the years 1934–1944. The main element of the system is one of the largest underground fortifications in the world. The network of underground tunnels is approximately 30 kilometers and links bunkers embedded in the ground at a depth of 7 floors. The MFZ stretches from Skwierzyna near Kaława and Boryszyn up to the Oder. The underworld, which is now a nature reserve of bats, tends to reflect the nature of nature and totalitarianism. Reinforced concrete, a monstrous implant, although it is hidden beneath the beautiful landscape of this area, is still a source of concern. Detailed program on http://www.studio12.pl/ (entry for 14/04/2013).

The project of the 5th Encounters of Art and Social Activities was financially supported by the Ministry of Culture and National Heritage, and the University of Arts in Poznań. Cooperation: Maciej Andrzejczak, Szymon Ćwikliński, dr Wojciech Gorączniak, Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Paweł Jaskuła, Natalia Juszkiewicz, Paulina Kacprzak, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Magdalena Marchocka, Dawid Marszewski, Kamila Piątkowska, Anna Psarska, Jan Sawicki, Maksymilian Sawicki, Laura Skowron, Piotr Sołoducha, Przemysław Szydłowski, Marta Tomiak, Filip Walkowiak, Katarzyna Wyrembelska and prof. Andrzej Zdanowicz. I would like to thank the individuals and institutions.

In 2014, the theme of the 6th Encounter of Art and Social Activities was ecology (26/04 – 3/05/2014). Environmental issues are the most important challenge of the present. It's not just a matter of knowing about the threat environment but also the issue of teaching and the need for pro-ecological education. During the 6th EASA held the Workshop of the Joy of Life – I and ecology for children and youth, and the outdoor session for students. The aim of this project was an artistic and social action to increase awareness of ecological and environmental protection. Detailed program on http://www.studio12.pl/ (entry for 17/04/2014). Cooperation: Maciej Andrzejczak, Patryk Biryło, Natalia Brodacka, dr Wojciech Gorączniak, Mateusz Gudel, Karolina Hołota, Naila Ibupoto, Julia Idasiak, Paulina Janisz, Aleksandra Janz, Paweł Jaskuła, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Rafał Labijak, Dawid Marszewski, Anna Psarska, Zuzanna Rawska, Jan Sawicki, Marta Tomiak, Marta Węgiel, and prof. Andrzej Zdanowicz. Thank you to all the people involved in the 6th EASA.

In 2015, the theme of the 7th Encounter of Art and Social Activities was invention (25/04 – 2/05/2015). Invention is a combination of imagination with intelligence. This is creativity and ingenuity, the ability to overcome limitations and obstacles. It is also the ability to improvise. The importance of creativity in art and life is enormous. Each participant described his own theme of artistic work. We have also organized the Workshop of the Joy of Life for children. The program is on http://www.studio12.pl/ (entry for 7/04/2015). Cooperation: Karolina Bieniek, Natalia Borys, prof. Marysia Galbraith (the University of Alabama) and Ian Galbraith, dr Wojciech Gorączniak, Naila Ibupoto, Paweł Jaskuła, Anna Kołacka, Karina Konieczna, Marcin Krawczyk, Marta Kupsch, Rafał Labijak, Kordian Mańkowski, Piotr Marciniak, Dawid Marszewski, Małgorzata Mycek, Tomasz Pawłowski, Kamila Piątkowska, Beata Rebelak, Jan Sawicki, Marta Węgiel, prof. Andrzej Zdanowicz, Alex Ziółek. Many thanks to all the people involved in the 7th EASA.

In 2016, the theme of the 8th Encounter of Art and Social Activities was work about work (26/04 – 1/05/2016). The program is on http://www.studio12.pl/ (entry for 19/04/2016). Cooperation: Maciej Andrzejczak, Jan Baszak, Agata Becela, Karolina Bieniek, Anna Biernacka, Natalia Borys, Emilia Ferenc, dr Wojciech Gorączniak, Joanna Gryzińska, Alicja Grześkowiak, Naila Ibupoto, Paweł Jaskuła, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Dawid Marszewski, Jan Matusewicz, Małgorzata Mycek, Kinga Popiela, Piotr Quell, Zuzanna Skórska, Marta Węgiel and Kamil Wieczorek. Many thanks to all.

In 2017, the theme of the 9th Encounter of Art and Social Activities was empathy (27/04 – 2/05/2017). The program is on http://www.studio12.pl/ (entry for  8/04/2017). Cooperation: Karolina Bieniek, Anna Biernacka, Naila Ibupoto, Julia Idasiak, Anna Kołacka, Marta Kupsch, Rafał Labijak, Piotr Marciniak, Dawid Marszewski, Małgorzata Mycek and Marta Węgiel. Thank you to all.

5th EASA

The cover of Encounters of Art and Social Activities, 2013. This book (an album) is devoted to the Encounters and the Workshops of the Joy of Life for children (2007-13). The project was financially supported by the Ministry of Culture and National Heritage, and the University of Arts in Poznań.

6th EASA

7th EASA

8th EASA

Polish text

SSDS

W 2012 roku z pomocą moich studentów i przyjaciół reaktywowałem Spotkania Sztuki i Działań Społecznych (SSDS) oraz Warsztaty Radości Życia w Trzcielu. Informacja o idei Spotkań znajduje się na podstronach Agora i Parada.

W 2013 roku tematem V Spotkania i Działań Społecznych (27.04 – 3.05.2013) była pamięć. Chodziło nam o szeroko rozumianą pamięć w przestrzeni publicznej miasteczka Trzciel. Użyliśmy medium sztuki do pracy estetycznej nad śladami przeszłości (fortyfikacje, kirkut, synagoga, zabytki architektury, wspomnienia mieszkańców). Zaprosiliśmy do współpracy dzieci i młodzież z Trzciela i spróbowaliśmy razem pogłębić naszą wiedzę o tym miejscu, do którego przyjeżdżamy od wielu lat. W kontekście problematyki pamięci działał Warsztat Radości Życia dla dzieci i młodzieży – Miejsce urodzenia / Miejsce zamieszkania. Uczestnicy warsztatu w grupach prowadzonych przez studentów wyszli w plener, żeby razem malować przeszłość i rozmawiać o niej. Zwróciliśmy uwagę na znaczenie przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość. Działanie zakończyła wspólna wystawa w Trzcielu. 

Trzciel znajduje się na dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Przeszłość w specyficzny sposób rzutuje na jego teraźniejszość. Niespełna osiemdziesiąt lat temu natura w tym miejscu została podporządkowana celom militarnym. Obra i jej rozlewiska stały się częścią tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU) – systemu ochrony wschodniej granicy, który Niemcy stworzyli w latach 1934–44. Głównym elementem systemu są jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych na świecie. Sieć podziemnych korytarzy ma długość około 30 kilometrów i łączy osadzone w ziemi na głębokości 7 pięter bunkry. MRU ciągnie się od Skwierzyny przez Kaławę i Boryszyn aż do Odry. Podziemia, które są obecnie rezerwatem nietoperzy, skłaniają do różnych refleksji o naturze natury i totalitaryzmie. Żelbetonowy, monstrualny implant, choć jest ukryty pod pięknym pejzażem tych okolic, nadal niepokoi. Szczegółowy program na http://www.studio12.pl/ (wpis 14.04.2013).

Projekt V SSDS został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Współpraca: Maciej Andrzejczak, Szymon Ćwikliński, dr Wojciech Gorączniak, Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Paweł Jaskuła, Natalia Juszkiewicz, Paulina Kacprzak, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Magdalena Marchocka, Dawid Marszewski, Kamila Piątkowska, Anna Psarska, Jan Sawicki, Maksymilian Sawicki, Laura Skowron, Piotr Sołoducha, Przemysław Szydłowski, Marta Tomiak, Filip Walkowiak, Katarzyna Wyrembelska i prof. Andrzej Zdanowicz. Serdecznie dziękuję wymienionym osobom i instytucjom.

W 2014 roku tematem VI Spotkania Sztuki i Działań Społecznych była ekologia (26.04 – 3.05.2014). Problematyka ekologiczna jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesności. To nie tylko kwestia wiedzy o zagrożeniu środowiska naturalnego, ale także zagadnienie dydaktyczne i konieczność proekologicznego wychowania. Podczas VI SSDS odbył się Warsztat Radości Życia dla dzieci i młodzieży Ja i ekologia oraz plener studencki. Celem projektu była praca artystyczno-społeczna na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego. Szczegółowy program na http://www.studio12.pl/ (wpis 17.04.2014). Współpraca: Maciej Andrzejczak, Patryk Biryło, Natalia Brodacka, dr Wojciech Gorączniak, Mateusz Gudel, Karolina Hołota, Naila Ibupoto, Julia Idasiak, Paulina Janisz, Aleksandra Janz, Paweł Jaskuła, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Rafał Labijak, Dawid Marszewski, Zuzanna Rawska, Jan Sawicki, Marta Tomiak, Marta Węgiel i prof. Andrzej Zdanowicz. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w VI SSDS.

W 2015 roku tematem VII SSDS była inwencja (25.04 – 2.05.2015). Inwencja to połączenie wyobraźni z inteligencją. To kreatywność i pomysłowość, umiejętność pokonywania ograniczeń i przeszkód. To także zdolność do improwizacji. Znaczenie inwencji w sztuce i życiu jest ogromne. Każdy uczestnik samodzielnie określił swój temat pracy artystycznej. Zorganizowaliśmy także Warsztat Radości Życia dla dzieci. Program na http://www.studio12.pl/ (wpis 7.04.2015). Współpraca: Karolina Bieniek, Natalia Borys, prof. Marysia Galbraith (Uniwersytet Alabamy, USA) i Ian Galbraith, dr Wojciech Gorączniak, Naila Ibupoto, Paweł Jaskuła, Anna Kołacka, Karina Konieczna, Marcin Krawczyk, Marta Kupsch, Rafał Labijak, Kordian Mańkowski, Piotr Marciniak, Dawid Marszewski, Małgorzata Mycek, Tomasz Pawłowski, Kamila Piątkowska, Beata Rebelak, Jan Sawicki, Marta Węgiel, prof. Andrzej Zdanowicz i Alex Ziółek. Podziękowanie dla wymienionych osób.

W 2016 roku tematem VIII SSDS była praca o pracy (26.04 – 1.05.2016). Program na http://www.studio12.pl/ (wpis 19.04.2016). Współpraca: Maciej Andrzejczak, Jan Baszak, Agata Becela, Karolina Bieniek, Anna Biernacka, Natalia Borys, Emilia Ferenc, dr Wojciech Gorączniak, Joanna Gryzińska, Alicja Grześkowiak, Naila Ibupoto, Paweł Jaskuła, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Dawid Marszewski, Jan Matusewicz, Małgorzata Mycek, Kinga Popiela, Piotr Quell, Zuzanna Skórska, Marta Węgiel i Kamil Wieczorek. Wielkie dzięki dla wszystkich.

W 2017 roku tematem IX SSDS była empatia (27.04 – 2.05.2017). Program na http://www.studio12.pl/ (wpis 8.04.2017). Współpraca: Karolina Bieniek, Anna Biernacka, Naila Ibupoto, Julia Idasiak, Anna Kołacka, Marta Kupsch, Rafał Labijak, Piotr Marciniak, Dawid Marszewski, Małgorzata Mycek and Marta Węgiel. Podziękowanie dla wszystkich.