Animated Images

Black Dog (a still), 2010, an animated image with sound (to play in a loop).

One of my first animated images is The Scroll (2002), which also exists in paper form and as a graphic object. The Scroll in paper refers to the appearance of the Scrolls of the Torah (see Backyard and Mirrors/Scrolls). The Scroll as an animated GIF was created in the slideshow convention. I like this kind of visual form. It is something between photography and film. It does not take the image, which is the strength of painting and photography. Similarly it can “stop” time, and simultaneously, like a movie,“goes on”, and time stretches far and wide. Moreover, what is most important and fascinating, is its capacity to reveal the beauty and meaning of the individual frame (a still).

An animated image can be a composition of many frames, or just a few. The work Horizon is built with two and completely different frames, each of which may be an independent, static image. My animated images have a structure of mantra, which is most fully revealed in their repetition in the loop of time, when the end crosses with the beginning. Their visual layer varies in a certain pace and form. In this context repetition is a very important element of expression. Each of my animated images is the other mantra, based on a different “melody.”

Purgation (still), 2010, animated image (to play in a loop).

Latin Alphabet (still), 2010, animated image. Duration: 1 minute.

Horizon (still), 2010, animated image (to play in a loop).

Horizon (still), 2010, animated image (to play in a loop).

Polish text

Obrazy animowane

Jednym z moich pierwszych obrazów animowanych jest Zwój (2002), który istnieje również w wersji papierowej jako grafika i obiekt. Zwój papierowy nawiązuje wyglądem do zwojów Tory (zob. Backyard i Mirrors/Scrolls). Zwój animowany (GIF) został stworzony w konwencji pokazu slajdów. Bardzo lubię tę formę wizualną. Jest ona czymś pośrednim między fotografią a filmem. Nie odbiera obrazowi tego, co jest siłą malarstwa i fotografii. Pozwala „zatrzymać” czas, a zarazem, jak film, „dzieje się” i jakby rozciąga czas wzdłuż i wszerz. Przy tym, co najważniejsze i fascynujące, odsłania piękno i sens pojedynczych kadrów. 

Obraz animowany może być kompozycją wielu kadrów lub tylko kilku. Pracę Horyzont zbudowałem z dwóch całkowicie różnych kadrów, z których każdy może być samodzielnym, statycznym obrazem. Moje obrazy animowane mają strukturę mantry, która najpełniej ujawnia się podczas ich repetycji w pętli czasowej, kiedy koniec przenika się z początkiem. Ich warstwa wizualna zmienia się w określonym tempie i formie. Repetycja to bardzo ważny element wyrazu. Każdy z moich obrazów animowanych jest mantrą o innej linii „melodycznej”.